Voucher για Αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ εως 29 ετών

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

Απευθύνεται σε:

• Ανέργους Αποφοίτους ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ, έως 29 ετών

Υποβολή Αιτήσεων: στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

Ωφελούμενοι: του προγράμματος, είναι ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ υπέβαλαν αίτηση και είναι επιλέξιμοι με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

(ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 20/4/2015)

Πάροχοι κατάρτισης : υποβολή αιτήσεων από 20/4/2015 έως 30/04/2015 και ώρα 24:00

Διάρκεια υλοποίησης: έως την 31-12-2015.

Προϋπολογισμός: 45.000.000 €

Χρηματοδότηση: Ε.Π "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με πόρους της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 3.120 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις).

Ο Ο.Α.Ε.Δ, ενεργώντας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.1. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της Δράσης, με τίτλο «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»

Η Δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή σε 13.450 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 480 ωρών.

Σύνολο ωρών κατάρτισης : 600

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πέραν αυτών που παρέχει ο ΟΑΕΔ στα κατά τόπους ΚΠΑ με τους Εργασιακούς Συμβούλους του, πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την δυνητική τοποθέτηση του σε θέση εργασίας.

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των ωφελούμενων μέσω συνδυασμένων δράσεων θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσης.

Κάθε ωφελούμενος, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται προσωπική «Επιταγή Κατάρτισης», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να επιλέξει, σύμφωνα με τις ανάγκες του, τον πάροχο κατάρτισης και το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα παρακολουθήσει, στο πλαίσιο της παρούσας.

Η Δράση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 45.000.000 ευρώ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 13.450 άνεργοι, απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ.

Κριτήρια Επιλογής Ωφελούμενων:

Βαθμός Κτήσης Πτυχίου

Ηλικία Υποψηφίου

Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα (Οικ.έτος 2014) Το εισόδημα ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από το δηλωθέν εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα έτους 2013).

Χρόνος Ανεργίας

Δικαιολογητικά:

Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).

Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι «(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ …………… είναι ακριβή και αληθή και (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση»

Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας

Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται ο βαθμός κτήσης πτυχίου.

Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ από την οποία θα προκύπτει η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

Αντίγραφο από λογαριασμό τραπέζης ΕΘΝΙΚΗΣ, στο οποίο να φαίνεται το IBAN και τα στοιχεία του δικαιούχου. Ο άνεργος θα πρέπει να είναι μοναδικός ή πρώτος συνδικαιούχος