Νέα - Ανακοινώσεις

Σύστημα Επιχορήγησης Ωφελούμενων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη Υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Στην παρούσα ειδική ιστοσελίδα αναρτώνται Προσκλήσεις/Προκηρύξεις οι οποίες υλοποιούνται με το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) όπως αυτό ορίζεται στο «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης», (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011). 

Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους Παρόχους. Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον Πάροχο.