Εταιρεία

Το Κε.Δι.Βι.Μ ΠΑΙΔΕΙΑ, ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό τη διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Ανήκει στον όμιλο «ΠΑΙΔΕΙΑ», που δραστηριοποιείται 35 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση με χιλιάδες μαθητές – φοιτητές – επιστήμονες.

Το Κε.Δι.Βι.Μ ΠΑΙΔΕΙΑ είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ με Κωδικό Πιστοποίησης 2000461 και πιστοποιημένος Πάροχος Συμβουλευτικής ενταγμένος στο μητρώο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ.

Διαθέτει επίσης πιστοποίηση βάσει του προτύπου ISO 9001:2015 και ISO/IEC 27001:2013