Εταιρεία

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΠΑΙΔΕΙΑ, ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό τη διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Ανήκει στον όμιλο «ΠΑΙΔΕΙΑ», που δραστηριοποιείται 40 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση με χιλιάδες μαθητές – φοιτητές – επιστήμονες.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΠΑΙΔΕΙΑ είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ με Κωδικό Πιστοποίησης 2000461 και πιστοποιημένος Πάροχος Συμβουλευτικής ενταγμένος στο μητρώο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ.

Διαθέτει επίσης πιστοποίηση βάσει του προτύπου ISO 9001:2015 (με αριθμό πιστοποιητικού 0011.ΣΔΠ.20), ISO 27001:2013(με αριθμό πιστοποιητικού 0011.ΣΔΑΠ.20) και ISO 27701:2019 (με αριθμό πιστοποιητικού 0011.ΣΔΔΠΧ.20)