Αναμένεται το Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (Voucher) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για απόκτηση Κρατικής Άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) με Πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ για 5.000 Ανέργους 18-50 ετών.

Τι περιλαμβάνει :

  • Θεωρητική κατάρτιση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης), διάρκειας 105 ωρών και οδηγεί σε απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό). Οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθούν το πρόγραμμα συγκεκριμένες ημέρες και ώρες μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.

  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. Η πιστοποίηση διενεργείται από κοινού από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ, τους μοναδικούς φορείς που παρέχουν πιστοποίηση στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΠ/20007 απόφαση ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ - (Β΄ 2899/2012), ως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Β/21678 απόφαση Δ.Σ. ΕΟΠΠΕΠ (Β΄ 25/2013), τις διατάξεις των άρθρων 42 και 51 του ν. 4763/2020 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η θεματολογία του προγράμματος κατάρτισης προβλέπεται από την απόφαση Δ.Σ. ΕΟΠΠΕΠ υπό στοιχεία ΓΠ/7630 Έγκριση νέας ειδικότητας: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (Β΄ 1715/2012) και τον Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό).

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν :

Δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η Δ.ΥΠ.Α. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Ι. Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004).

ΙΙ. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΙΙΙ. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο

ΙV. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). Στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

V. Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.


Σημειώνεται ότι: οι ενδιαφερόμενοι είναι επιπλέον απαραίτητο να γνωρίζουν ότι προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησής τους στην Ελληνική Αστυνομία, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναγράφονται στο:

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_conte nt&perform=view&id=54021&Itemid=646&lang


Κριτήρια Επιλογής :

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.


Εκπαιδευτικό επίδομα :

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα διαμορφωθεί στα 525€ (5€/ώρα).

Κάθε ωφελούμενος για να λάβει το σύνολο επιδόματος κατάρτισης , απαιτείται να ολοκληρώσει την εκπαίδευση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και συμμετοχή στις εξετάσεις, λαμβάνει το 70% της αμοιβής και εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις, λαμβάνει το υπόλοιπο ποσό.


Δικαιολογητικά :

  1. Αντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου

  2. Δελτίο ανεργίας

  3. Εκκαθαριστικό

  4. Τίτλος Σπουδών (απολυτήριο, πτυχίο, μεταπτυχιακό κ.α.)

  5. IΒΑΝ (1ος δικαιούχος να είναι ο ενδιαφερόμενος)


Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: voucher.gov.gr

Πληροφορίες

Πεζόδρομος Βούρβαχη (Πλ. Γεωργίου) , Πάτρα | τηλ. 2610 621 663 | e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας