Συνεχίζονται οι αιτήσεις ανέργων για ένταξή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων ΣΤ’ φάσης, για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» σε ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Τι περιλαμβάνει :

 • Θεωρητική κατάρτιση που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων , με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 50 – 200 ωρών. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν :

Άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

II. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελούμενων.


Κριτήρια Επιλογής :


Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.


Εκπαιδευτικό επίδομα :

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα διαμορφωθεί από 250€ έως 1000€, αναλόγως της διάρκειας του Προγράμματος (5€/ώρα).

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος γίνεται ως εξής: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως αποτελέσματος) ο ωφελούμενος λαμβάνει το 70% του δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις δικαιούται το 100% του δικαιούμενου ποσού.


Υποβολή αιτήσεων:

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-katartises-meso-ton-k-e-di-bi-m-ton-e-i-kai-ton-adeiodotemenon-k-d-b-m


Εκπαιδευτικά Αντικείμενα :

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΠΑΙΔΕΙΑ με επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ως εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης 200 ωρών. Πιο συγκεκριμένα οι 200 ώρες θα υλοποιηθούν ως εξής :

 • 70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση

 • 70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • 60 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση


Από τη Δ.ΥΠ.Α. έχουν εγκριθεί τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης, από τα οποία οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν :ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Βασικές Δεξιότητες σε χρήση Η/Υ | ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 2. Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing | ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING

 3. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 4. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 5. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / GDPR & ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

 6. Τεχνικός ΗΥ και Δικτύων | ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ(5G)

 7. Βοηθός τεχνικού δικτύων και δεδομένων | ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ(5G)

 8. Γραμματέας Διοίκησης | ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 9. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (LOGISTICS)

 10. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / GDPR & ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

 11. Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού | ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 12. Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

 13. Ειδικός στη Χρήση και ανάπτυξη λογισμικού | ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 14. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Επιχειρηματικές Δεξιότητες για εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

 2. Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές Ανάγκες Κτιρίων | ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ


Δικαιολογητικά :

 1. Αντίγραφο αίτησης

 2. Αντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου

 3. Τίτλος Σπουδών (απολυτήριο, πτυχίο, μεταπτυχιακό κ.α.)

 4. Πιστοποιητικά γνώσης Ξένων Γλωσσών (αν υπάρχει)

 5. IΒΑΝ (1ος δικαιούχος να είναι ο ενδιαφερόμενος)

 6. Βεβαίωση ανεργίας

 7. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (μπορείτε να εκδόσετε βεβαίωση απογραφής από εδώ : https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes )

 8. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι: α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

 9. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι: α. Ελαβα γνώση και συναινώ με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Δέχομαι να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου στοιχεία για τις ανάγκες του προγράμματος. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας της Δ.ΥΠ.Α. για την προστασία τους καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας (GDPR). β. Ελαβα γνώση όλων των όρων του έργου Υπ’ αριθ. 1430/26/01.03.2022 (ΦΕΚ 1446/Β/24.03.2022) απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και της παρούσας πρόσκλησης. γ. Ολα τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα Αίτηση και δικαιολογητικά που έχουν αναρτηθεί είναι ακριβή και αληθή.

** Οι υπεύθυνες δηλώσεις απευθύνονται προς Δ.ΥΠ.Α. και εκδίδοντα μόνο μέσω gov.gr **


Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση του προγράμματος εδώ

Περισσότερες Πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος www.voucher.gov.gr

Πληροφορίες

Πεζόδρομος Βούρβαχη (Πλ. Γεωργίου) , Πάτρα | τηλ. 2610 621 663 | e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας