"Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων "

Ανακοινώθηκαν τα Οριστικά Αποτελέσματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τα αποτελέσματα.

⚠️ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες, λόγω των περιοριστικών μέτρων, δεν θα προσέρχονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, καθότι η διαδικασία ενημέρωσης, συμβουλευτικής και υπόδειξης στους Επιβλέποντες Φορείς/Υπηρεσίες Τοποθέτησης, θα ολοκληρωθεί με ηλεκτρονικό τρόπο ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Αντικείμενο της δράσης :

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Σε ποιους απευθύνεται:

Η δράση απευθύνεται σε ανέργους 18 ετών και άνω, αποφοίτους υποχρεωτικής ή β/θμιας εκπαίδευσης ή πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 Δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Η δράση περιλαμβάνει:

 • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Αντικείμενα κατάρτισης :

Η συμμετοχή στην κατάρτιση θα είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως 54 ετών και θα αφορά ενδεικτικά ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης ανάλογα με την επιλογή του ωφελουμένου, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της ηλικίας και του εκπαιδευτικού επίπεδου:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)

2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)

3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)

4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων

5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας

6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

7. Πρώτες Βοήθειες

8. Περιβαντολλογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

10. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων

11. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

12. Χειρισμός Εργαλειομηχανών

13. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου

14. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου - ψυχολογική στήριξη - δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

15. Οικοδομικές Εργασίες - Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου

16. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και είτε θα προβλεφθεί συγκεκριμένη /ες εργάσιμη/ες ημέρα/ες για την υλοποίησή της παράλληλα με την εργασία των ωφελουμένων συμμετεχόντων στη θέση απασχόλησης για την υλοποίησή της είτε συγκεκριμένο διάστημα εντός του οποίου θα υλοποιηθεί αδιαλείπτως.

Υποβολή αιτήσεων :

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τις 29-6-2020 έως τις 6-7-2020, μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.


Κριτήρια Μοριοδότησης :

1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα.

3) Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια.

4) Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό :

 • Ατομικό 0-3.500 ευρώ / Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ : 30 μόρια

 • Ατομικό 3.501-5.000 / Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ : 25 μόρια

 • Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ / Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ : 20 μόρια

 • Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ / Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ : 10 μόρια

 • Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ / Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ : 0 μόρια

5) Ηλικία

 • 18 έως 29 ετών : 15 μόρια.

 • 30 έως 44 ετών : 25 μόρια.

 • 45 έως 54 ετών : 35 μόρια

 • 55 ετών και άνω : 45 μόρια

6) Αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο

7) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,

8) Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 40 μόρια

9) Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφελούς Εργασίας: 20 μόρια.

Δείτε τα Οριστικά Αποτελέσματα

03-08-2020 Δελτίο τύπου

03-08-2020 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

03-08-2020 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

03-08-2020 Οριστικός Πίνακας ΑποκλειομένωνΔείτε τα Προσωρινά Αποτελέσματα

23-07-2020 Δελτίο Τύπου

23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

29-06-2020 Δημόσια Πρόσκληση

29-06-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ1256/Β/9-4-2020)

29-06-2020 Τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ2186/Β/5-6-2020)

29-06-2020 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέπονται Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

29-06-2020 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο - Ειδικότητες)

29-06-2020 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)Για την υποβολή αιτήσεων πρέπει να προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-15:00 :

  1. Αντίγραφο Ταυτότητας

  2. Κωδικοί ΟΑΕΔ ή TaxisNet

  3. Εκκαθαριστικό

  4. Τίτλοι Σπουδών (Απολυτήριο, Πτυχίο, Πιστοποίηση Πληροφορικής κλπ)

  5. ΑΜΚΑ συζύγου και ανήλικων τέκνων

  6. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ για αναπηρία ωφελουμένου

  7. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για προστατευόμενο τέκνο ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

  8. Για τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών : πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό, διαζευκτήριο, ιδιωτικό συµφωνητικό ρύθµισης γονικής µέριµνας, ε̟πιµέλειας κ.λ̟.π.

Πληροφορίες

Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), τηλ. 2610 621 663, e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας