"Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων "

Η δράση περιλαμβάνει:

  • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 120 έως 150 ώρες το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.


Πρόγραμμα Κατάρτισης :

Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως 54 ετών και προαιρετική για όσους ωφελούμενους είναι άνω των 55 ετών. Θα αφορά ενδεικτικά ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης ανάλογα με την επιλογή του ωφελουμένου κατά τη διεξαγωγλη της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ :

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ - 1ο επίπεδο (word, excel, internet)

2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ - 2ο επίπεδο (word, excel, internet, power point)

3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ - 3ο επίπεδο (word, excel, internet, power point, access)

4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων

5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας

6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

7. Πρώτες Βοήθειες

8. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

10. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων

11. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

12. Χειρισμός Εργαλειομηχανών

13. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου

14. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου - ψυχολογική στήριξη - δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

15. Οικοδομικές Εργασίες - Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου

16. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Διάρκεια Κατάρτισης :

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί έως την 31-5-2021 και σε κάθε περίπτωση εντός του οκταμήνου της απασχόλησης σε συνεχόμενες ημέρες. Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης θα είναι από έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες.

Δικαιολογητικά :

  1. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

  2. Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

  3. Αναγγελία πρόσληψης (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο : https://employees.yeka.gr/ )

  4. Εκτύπωσης της αρχική αίτησης στον ΟΑΕΔ όπου αναγράφεται ο Α/Α της αίτησης.

  5. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (αν υπάρχει).

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση του προγράμματος εδώ

Περισσότερες Πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος www.voucher.gov.gr


Πληροφορίες

Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), τηλ. 2610 621 663, e-mail: kedivim@paideia.gr