«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 2/2022 «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».


Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

11-05-2022Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

11-05-2022Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

11-05-2022Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

11-05-2022Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

18-02-2022 Δημόσια Πρόσκληση

18-02-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5895/Β/16-02-2022)

18-02-2022 Τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ634/Β/14-02-2022)

18-02-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέπονται Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

18-02-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προσοντολόγιο - Ειδικότητες)

18-02-2022ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Προσοντολόγιο)

18-02-2022ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΠΑ2)


Δικαίωμα Συμμετοχής:

 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι από 18 ετών και πάνω.

 • Απόφοιτοι υποχρεωτικής έως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.


Η δράση περιλαμβάνει:

 • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

 • Υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120-150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.


Αντικείμενα Κατάρτισης :

 1. Βασικές Δεξιότητες Η/Υ - 1ο επίπεδο (word, excel, internet)

 2. Βασικές Δεξιότητες Η/Υ - 2ο επίπεδο (word, excel, internet, power point)

Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης «Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (2ο επίπεδο)» είναι δυνατή μόνο για τους ωφελούμενους που διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ 1ου επιπέδου

 1. Βασικές Δεξιότητες Η/Υ - 3ο επίπεδο (word, excel, internet, power point, access)

Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης «Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (3ο επίπεδο)» είναι δυνατή μόνο για τους ωφελούμενους που διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ 2ου επιπέδου

 1. Γραμματειακή υποστήριξη

 2. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)

 3. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων

 4. Περιβαλλοντική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων

 5. Συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)

 6. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου

 7. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

 8. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)


Η συμμετοχή των ωφελουμένων στη δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική. Θα αφορά ενδεικτικά ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης ανάλογα με την επιλογή του ωφελουμένου, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της ηλικίας και του εκπαιδευτικού επίπεδου.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και είτε θα προβλεφθεί συγκεκριμένη /ες εργάσιμη / ες ημέρα /ες για την υλοποίησή της παράλληλα με την εργασία των ωφελουμένων συμμετεχόντων στη θέση απασχόλησης για την υλοποίησή της είτε συγκεκριμένο διάστημα εντός του οποίου θα υλοποιηθεί αδιαλείπτως.

Δικαιολογητικά :

 1. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

 2. Εκτύπωσης της αρχική αίτησης στον ΟΑΕΔ όπου αναγράφεται ο Α/Α της αίτησης.

 3. Αποδεικτικό έγγραφο ΑΦΜ & ΑΜΚΑ (π.χ. Ε1)

 4. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (αν υπάρχει).


Πληροφορίες

Πεζόδρομος Βούρβαχη (Πλ. Γεωργίου) , Πάτρα | τηλ. 2610 621 663 | e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας