Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το ΚεΔιΒιΜ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ σε συνεργασία με το ΚεΔιΒιΜ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ , διοργανώνει σε Πανελλαδικό επίπεδο το απαραίτητο σεμινάριο 120 ωρών για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Tο Πρόγραμμα:

Το κάθε σεμινάριο θα φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνει :

 • 80 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης που αφορούν τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργασιών.
 • 20 ώρες Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (5 συνεδρίες διάρκειας 4 ωρών η καθεμία)
 • 20 ώρες με διά ζώσης συναντήσεις οι οποίες κυρίως αφορούν την πραγματοποίηση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας για κάθε εκπαιδευόμενο τμήματος (τελευταίο Σαββατοκύριακο του σεμιναρίου)


Σε ποιους απευθύνεται:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο τριετή εργασιακή εμπειρία


Χρησιμότητα Προγράμματος :

Το σεμινάριο αυτό είναι απαραίτητο σε όσους δεν έχουν διδακτική εμπειρία σε ενήλικες άνω των 150 ωρών για τη συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την ένταξή τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί απαραίτητο προσόν για όλους τους εκπαιδευτές που διδάσκουν σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης (άρθρο 39, ν. 4342/2015 – ΦΕΚ 143Α/09-11-2015). Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας χορηγείται από τον ΕΟΠΠΕΠ μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Δείτε εδώ αναλυτικά και από τον ΕΟΠΠΕΠ πώς μπορεί κάποιος να οδηγηθεί στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Διάρθρωση του Προγράμματος :

Οι ενότητες του προγράμματος έχουν δομηθεί με βάση τις γνώσεις και ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως αυτές ορίζονται στο εθνικό σύστημα πιστοποίησης και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Α. Θεωρία

 1. Ομάδα Εκπαιδευομένων – Ομάδες στόχοι. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων.
 2. Δυναμική της Ομάδας. Ο ρόλος του εκπαιδευτή.
 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι κυριότερες στοχαστές του πεδίου.
 4. Ιστορική εξέλιξη- Εκπαιδευτική Πολιτική. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.
 5. Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικο-Οικονομικό/Πολιτισμικό Πλαίσιο. Σχεδιασμός και εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 6. Εκπαιδευτικές μέθοδοι –Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία. Σχεδιασμός και πραγματοποίηση μικροδιδασκαλίας.
 7. Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα.
 8. Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος: Προετοιμασία και αξιοποίηση.
 9. Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη. Κριτήρια και τεχνικές αυτοαξιολόγησης.

Β. Πρακτική άσκηση

 • Διάγνωση και διαπραγμάτευση εκπαιδευτικών αναγκών
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Κριτήρια αξιολόγησης μικροδιδασκαλίας
 • Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Επιστημονικός Υπεύθυνος :

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θανάσης Καραλής, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συνεργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας και ερευνητής με δημόσιους και κοινωνικούς φορείς σε έργα που αφορούν την εκπαίδευση εκπαιδευτών, την αξιολόγηση, τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και την εφαρμογή πολιτικών διά βίου μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε 33 ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε 16 από τα οποία διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από τον Δημήτρη Βεργίδη, Καθηγητή Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όλοι οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ με υψηλά προσόντα και πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση και πιστοποίηση εκπαιδευτών.


Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων :

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του πιστοποιητικού παρακολούθησης απαιτείται:

 1. Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των εργασιών (9) που προβλέπεται να εκπονήσουν στα πλαίσια της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι εργασίες αυτές αφορούν την απόκτηση στην πράξη των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων του εκπαιδευτή ενηλίκων και αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές ασύγχρονης διδασκαλίας. Οι εργασίες ολοκληρώνονται όταν έχουν λάβει βαθμό «ικανοποιητικά» ή «εξαιρετικά».
 2. Οι εκπαιδευόμενοι να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν επιτυχώς τη μικροδιδασκαλία τους στις δια ζώσης συναντήσεις. Οι μικροδιδασκαλίες αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές των μικροδιδασκαλιών και σε περίπτωση αποτυχίας οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να παρουσιάσουν εκ νέου τη μικροδιδασκαλία τους σε χρόνο και τόπο που θα ορίζεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν απλό πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 3. Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποπληρώσει το σύνολο του τέλους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Πιστοποίηση - Δείγμα Πιστοποιητικού :

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται :

 1. Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος διάρκειας 120 ωρών.
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ, του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ και της βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο εδώ

Κόστος Προγράμματος :

 • 330 ευρώ (1η δόση 165 €, 2η δόση 165 €)
 • 280 ευρώ (1η δόση 140 €, 2η δόση 140 €) στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών ( Προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως άνεργοι, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών κ.α.)

Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν από την έναρξη του προγράμματος και μια πριν από τις δια ζώσης συναντήσεις (μικροδιδασκαλίες).

Εγγραφή :

Για τη συμμετοχή σας στο επόμενο τμήμα απαιτείται η καταβολή της 1ης δοσης. Η πληρωμή γίνεται στον παρακάτω λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

Αρ. Λογ. 22954000232

ΙΒΑΝ : GR6001102290000022954000232

Δικαιούχος : ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός 80005, το επίθετο και το όνομά

Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας :

1. Συμπληρώνετε την αίτηση εγγραφής εδώ

2. Μας αποστέλλετε στο kedivim@paideia.gr :

  • Αποδεικτικό 1ης δόσης
  • Σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική, παρακαλούμε αποστείλετε και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Πληροφορίες

Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), τηλ. 2610 621 663, e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας