Σεμινάριο Προετοιμασίας Εξετάσεων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»


Το ΚεΔιΒιΜ ΠΑΙΔΕΙΑ σε συνεργασία με το ΚεΔιΒιΜ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ υλοποιεί το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων που έχει στόχο την ουσιαστική προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2021 επόμενες εξετάσεις αναμένονται τον Μάιο 2022 σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησης εξετάσεων πιστοποίησης που ανακοίνωσε ο ΕΟΠΠΕΠ στις 6 Ιουλίου 2021. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.

Μη χάνεις χρόνο! Κάνε αίτηση ΕΔΩ και λάβε μέρος στο σεμινάριο που θα σε οδηγήσει απευθείας στις εξετάσεις!

Το σεμινάριο είναι σύμφωνο με το Εθνικό πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και έχει διάρκεια 8 εβδομάδες που αντιστοιχούν σε 120 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα:

 • 80 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης που αφορούν τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργασιών.

 • 20 ώρες Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (5 συνεδρίες διάρκειας 4 ωρών η καθεμία)

 • 20 ώρες οι οποίες κυρίως αφορούν την πραγματοποίηση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας κάθε εκπαιδευόμενου (Οι μικροδιδασκαλίες θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως λόγω Covid – 19 το τελευταίο Σαββατοκύριακο του σεμιναρίου)

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο τριετή εργασιακή εμπειρία

Χρησιμότητα Προγράμματος :

Το σεμινάριο αυτό είναι απαραίτητο σε όσους δεν έχουν διδακτική εμπειρία σε ενήλικες άνω των 150 ωρών για τη συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την ένταξή τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Σημειώνεται ότι από 1.9.2021 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.(αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 40 Ν.4722/2020,ΦΕΚ Α 177/15.9.2020). Επίσης, με το άρθρο 54,εδ. 2 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/21.12.2020) προβλέπεται ότι: "Στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ., απασχολούνται αποκλειστικά εκπαιδευτές ενηλίκων εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., της περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α` 24), με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας σε θεματικό αντικείμενο συναφές με αυτό που καλούνται να διδάξουν."

Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας χορηγείται από τον ΕΟΠΠΕΠ μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Δείτε εδώ αναλυτικά και από τον ΕΟΠΠΕΠ πώς μπορεί κάποιος να οδηγηθεί στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.


Διάρθρωση του Προγράμματος :

Οι ενότητες του προγράμματος έχουν δομηθεί με βάση τις γνώσεις και ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως αυτές ορίζονται στο εθνικό σύστημα πιστοποίησης και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Α. Θεωρία

 1. Ομάδα Εκπαιδευομένων – Ομάδες στόχοι. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων.

 2. Δυναμική της Ομάδας. Ο ρόλος του εκπαιδευτή.

 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι κυριότερες στοχαστές του πεδίου.

 4. Ιστορική εξέλιξη- Εκπαιδευτική Πολιτική. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

 5. Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικο-Οικονομικό/Πολιτισμικό Πλαίσιο. Σχεδιασμός και εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 6. Εκπαιδευτικές μέθοδοι –Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία. Σχεδιασμός και πραγματοποίηση μικροδιδασκαλίας.

 7. Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα.

 8. Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος: Προετοιμασία και αξιοποίηση.

 9. Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη. Κριτήρια και τεχνικές αυτοαξιολόγησης.

Β. Πρακτική άσκηση

 • Διάγνωση και διαπραγμάτευση εκπαιδευτικών αναγκών

 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

 • Κριτήρια αξιολόγησης μικροδιδασκαλίας

 • Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Επιστημονικός Υπεύθυνος :

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θανάσης Καραλής, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συνεργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας και ερευνητής με δημόσιους και κοινωνικούς φορείς σε έργα που αφορούν την εκπαίδευση εκπαιδευτών, την αξιολόγηση, τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και την εφαρμογή πολιτικών διά βίου μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε 33 ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε 16 από τα οποία διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από τον Δημήτρη Βεργίδη, Καθηγητή Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όλοι οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ με υψηλά προσόντα και πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση και πιστοποίηση εκπαιδευτών.


Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων :

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του πιστοποιητικού παρακολούθησης απαιτείται:

 1. Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των εργασιών (9) που προβλέπεται να εκπονήσουν στα πλαίσια της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι εργασίες αυτές αφορούν την απόκτηση στην πράξη των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων του εκπαιδευτή ενηλίκων και αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές ασύγχρονης διδασκαλίας. Οι εργασίες ολοκληρώνονται όταν έχουν λάβει βαθμό «ικανοποιητικά» ή «εξαιρετικά».

 2. Οι εκπαιδευόμενοι να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν επιτυχώς τη μικροδιδασκαλία τους. Οι μικροδιδασκαλίες αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές των μικροδιδασκαλιών και σε περίπτωση αποτυχίας οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να παρουσιάσουν εκ νέου τη μικροδιδασκαλία τους σε χρόνο και τόπο που θα ορίζεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν απλό πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 3. Οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποπληρώσει το σύνολο του τέλους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Πιστοποίηση - Δείγμα Πιστοποιητικού :

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται :

 1. Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος διάρκειας 120 ωρών.

 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να δείτε εδώ, του συμπληρώματος πιστοποιητικού εδώ και της βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο εδώ

Κόστος Προγράμματος :

 • 330 ευρώ (1η δόση 165 €, 2η δόση 165 €)

 • 280 ευρώ (1η δόση 140 €, 2η δόση 140 €) στην περίπτωση ειδικών κατηγοριών ( Προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως άνεργοι, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών κ.α.) ή ομαδικών εγγραφών από 3 άτομα και πάνω.

Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν από την έναρξη του προγράμματος και μια πριν από τη λήξη.

Εγγραφές :

Για τη συμμετοχή σας στο επόμενο τμήμα απαιτείται η καταβολή της 1ης δόσης. Η πληρωμή γίνεται στον παρακάτω λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

ΙΒΑΝ : GR6001102290000022954000232

Δικαιούχος : ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Στην αιτιολογία μας κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός 80005 και το ονοματεπώνυμό σας.

Στη συνέχεια συμπληρώνετε την αίτηση εγγραφής εδώ και μας στέλνετε στο kedivim@paideia.gr :

 1. Αποδεικτικό 1ης δόσης

 2. Αποδεικτικό έγγραφο σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε επωφελούμενοι την εκπτωτική πολιτική (π.χ. βεβαίωση ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση αναπηρίας, πάσο, βεβαίωση σπουδών κ.α.)

Έναρξη Νέου Τμήματος : 2 Απριλίου 2022


Πληροφορίες

Πεζόδρομος Βούρβαχη (Πλ. Γεωργίου) , Πάτρα | τηλ. 2610 621 663 | e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας