Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (Voucher) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Αιτήσεις για μητρώο Α' Φάσης : από 22/12/2022 έως 25/1/2023

Αιτήσεις για μητρώο Β' Φάσης : από 26/1/2023

Τι περιλαμβάνει :

  • Θεωρητική κατάρτιση που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων , με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 80 ωρών. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με :

- 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση

- 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

- 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες.Η καταληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. Δεν επιτρέπεται δια ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 80 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών.

  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.


Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.

2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Κριτήρια Επιλογής :

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.


Εκπαιδευτικό επίδομα :

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα διαμορφωθεί από 400€, αναλόγως της διάρκειας του Προγράμματος (5€/ώρα).

Κάθε ωφελούμενος για να λάβει το σύνολο επιδόματος κατάρτισης , απαιτείται να ολοκληρώσει την εκπαίδευση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και συμμετοχή στις εξετάσεις, λαμβάνει το 70% της αμοιβής και εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις, λαμβάνει το υπόλοιπο ποσό.

Υποβολή αιτήσεων:

  1. Συνδέεστε με κωδικούς Taxisnet στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/katartisi-ergazomenon

  2. Συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης.

  3. Επισυνάπτετε τα κάτωθι δικαιολογητικά :

  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ.

  • Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.

  • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας (προαιρετικό).

  • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, ΠΡΟΣ ΔΥΠΑ, στην οποία θα δηλώνει ότι:

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.

β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.


Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: voucher.gov.gr

Πληροφορίες

Πεζόδρομος Βούρβαχη (Πλ. Γεωργίου) , Πάτρα | τηλ. 2610 621 663 | e-mail: kedivim@paideia.gr

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας