Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»
  • Ωφελούμενοι: οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Β' Κύκλος) που θα τοποθετηθούν σε θέσεις απασχόλησης και θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης

  • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών :Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες) και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.


 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I 
1. Επεξεργασία Εγγράφου - Word 

2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel

3. Διαδίκτυο - Internet

 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου ΙΙ
1. Επεξεργασία εγγράφου - Word
2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
3. Διαδίκτυο - Internet
4. Παρουσιάσεις - Power Point
 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου ΙΙΙ
1. Επεξεργασία Εγγράφου - Word
2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
3. Διαδίκτυο - Internet
4. Παρουσιάσεις - Power Point
5. Βάσεις Δεδομένων - Access


Δικαιολογητικά :
  1. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Αντίγραφο αίτησης συμμετοχής στη δράση από τον ΟΑΕΔ.
  3. Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στον Δήμο στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 16/2017 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο της δράσης www.voucher.gov.gr

Πληροφορίες 

Πατρέως 41-45 (Είσοδος από Βούρβαχη), τηλ. 2610 621 663, e-mail: kedivim@paideia.gr