ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β' & Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΤα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας αφορούν:
 1. Εργοδότες οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.
 2. Εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 απασχολούμενους, οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β' ή Γ' εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
 3. Εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις υπάγονται στην κατηγορία Γ’ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και δεν απασχολούν πάνω από 50 άτομα. 

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Προγράμματα διάρκειας 35 ωρών - Επιχειρήσεις Β' Κατηγορίας

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας
 • Γενικές αρχές του εθνικού δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 • Τεχνικός ασφάλειας (καθήκοντα, οργάνωση υπηρεσίας κλπ)
 • Κίνδυνοι από μηαχανήματα, εργασία σε κλειστούς χώρους


Προγράμματα διάρκειας 10 ωρών - Επιχειρήσεις Γ' Κατηγορίας

 • Οι έννοιες του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών
 • Επίβλεψη υγείας των εργαζομένων
 • Προδιαγραφές χώρων εργασίας

ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:


Δυνατότητα εκτέλεσης των εν λόγω έπιμορφωτικών προγραμμάτων έχουν:

 1. Τα αρμόδια Υπουργεία, 
 2. Εκπαιδευτικοί ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, 
 3. Διαπιστευμένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 και 1, με την προϋπόθεση ότι είναι προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ.


ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ:

Στην εκπαίδευση των τεχνικών ασφαλείας μπορούν να συμμετάσχουν άτομα των εξής κατηγοριών:

 1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας
 2. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία
 3. Γιατροί με ειδικότητα στην Ιατρική της Εργασίας
 4. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ τεχνολογικών και θετικών επιστημών οι οποίοι είτε έχουν παρακολουθήσει έως 31/12/2013 σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης τουλάχιστον 70 ωρών είτε έως 31/12/2002 έχουν παρακολουθήσει σχετικό πρόγραμμα 70 ωρών το λιγότερο από ΑΕΙ/ΤΕΙ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
 5. Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 6. Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές Εργασίας και πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνολογικών ή Θετικών Επιστημών οι οποίοι, αποδεδειγμένα, απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν στο Υπουργείο Εργασίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

 1. να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 2. να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας.

Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

 • Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
 • Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
 • Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Προκειμένου οι εργοδότες να ανταποκριθούν στην παραπάνω υποχρέωση τους έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τα καθήκοντα αυτά:

 • σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
 • σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
 • σε ΕΞΥΠΠ ή
 • σε εργαζόμενο της επιχείρησης (κάτοχο απολυτηρίου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και με οκταετή προϋπηρεσία που λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας, εφόσον όμως αυτός απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση) μετά από κατάλληλη επιμόρφωση τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση ανήκει στην Β ή Γ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολούν μέχρι 50 άτομα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθούν πάνω σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας σε Χώρους Εργασίας, συνολικής διάρκειας 35 ωρών».Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

 1. να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 2. να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Στη Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας κατατάσσονται οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι οικονομικούς κλάδους:

 • Γεωργία
 • Κτηνοτροφία
 • Επικοινωνίες
 • Μεταφορές
 • Αποθήκες
 • Εμπόριο – Εστιατόρια – Ξενοδοχεία
 • Τράπεζες – Λοιπά οικονομικά ιδρύματα
 • Ασφάλειες – Διεκπεραιώσεις Υποθέσεων – Ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων – Λοιπές υπηρεσίες
 • Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας

Ο εργοδότης στις επιχειρήσεις αυτές μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθεί πάνω σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας σε Χώρους Εργασίας, συνολικής διάρκειας 10 ωρών».


Το Πατρέως-Παιδεία Κε.Δι.Βι.Μ  υλοποιεί τα εν λόγω σεμινάρια στις δομές του ή σε χώρους, που διευκολύνουν τους καταρτιζόμενους, μέσω ενός διευρυμένου δικτύου συνεργατών, που κατέχει. Στόχος του Πατρέως-Παιδεία Κε.Δι.Βι.Μ είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης, που καλύπτουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ