ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Το ΚεΔιΒιΜ Παιδεία Πατρέως ανήκει στο δίκτυο των πιστοποιημένων εξεταστικών κέντρων της GLOBALCERT.

Βασικές Γνώσεις Πληροφορικής και Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αναγνωρισµένο από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσώπων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) και αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο ελληνικό δηµόσιο.

Το επίπεδο αντικατοπτρίζει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ικανοποιητικού χειρισμού των εφαρμογών γραφείου, ώστε να είναι παραγωγικός στο σύγχρονο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Ύλη / Ενότητες

Το Global Basic Office περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες που απαιτούνται για το ελληνικό δημόσιο:

                    


                    Basic Office A

Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου
                    Basic Office B

Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
Βάσεις Δεδομένων
Παρουσιάσεις

Πού απευθύνεται:


Διαδικασία Πιστοποίησης

Το Basic Office A εξετάζεται σε 1 εξεταστική ώρα (50 λεπτά ελάχιστη διάρκεια παραμονής) το ίδιο ισχύει και για το Basic Office Β. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης ο υποψήφιος αποκτά το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ